Zalo

Điều khoản và điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Trang chủ | Dành cho khách hàng | Chính sách Hội viên Theo dõi thông tin từ Dripcare trên google news
Vui lòng tham khảo điều khoản và điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên website

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ được sử dụng trong bản điều khoản và điều kiện quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là “Bản Điều Khoản”) này được hiểu như sau:

1.1. “Bên Nhận Dữ Liệu” hoặc “Drip Hydation” là Công ty Cổ phần Thương Mại Và Đầu Tư 3T. 

1.2. “Bên Cung Cấp Dữ Liệu” là (các) cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dữ liệu cá nhân cho Bên Nhận Dữ Liệu. Tùy từng trường hợp, Bên Cung Cấp Dữ Liệu có thể chính là Chủ Thể Dữ Liệu.

1.3. “Chủ Thể Dữ Liệu” là cá nhận được Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh.

1.4. “Khách Hàng” là các cá nhân sử dụng dịch vụ do Drip Hydration cung cấp, và đồng thời là Chủ Thể Dữ Liệu.

1.5. “Dữ Liệu Cá Nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

1.6. “Dữ Liệu Cơ Bản” bao gồm:

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

c) Giới tính;

d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

e) Quốc tịch;

f) Hình ảnh của cá nhân;

g) Số điện thoại, email, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

h) Tình trạng hôn nhân;

i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

j) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

k) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy định tại Khoản 1.6 Điều này.

1.7. “Dữ Liệu Nhạy Cảm” là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

a) Quan điểm ​​chính trị, quan điểm tôn giáo;

b) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

c) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

d) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

e) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

f) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

g) Thông tin chia sẻ các câu hỏi, lời nói, chia sẻ, phát biểu của khách hàng có kèm một, một số, hoặc toàn bộ các Dữ Liệu Cơ Bản của Khách Hàng, như tên, hình ảnh, địa chỉ.

h) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

i) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

j) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

k) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

1.8. “Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

1.9. “Bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân” tùy từng trường hợp, Bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể chính là Drip Hydration hoặc là các cá nhân, tổ chức thực hiện việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân thay mặt cho Drip Hydration, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Drip Hydration.

1.10. “Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Ra Nước Ngoài” là hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của công dân Việt Nam tới một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc sử dụng một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của công dân Việt Nam.

1.11. “Dịch Vụ” là các sản phẩm, dịch vụ Drip Hydration cung cấp cho Khách Hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Việc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng theo quy định tại Bản Điều Khoản này được hiểu bao gồm cả trường hợp cung cấp Dịch Vụ cho cá nhân, cá nhân thuộc tổ chức mà Bên Cung Cấp Dữ Liệu là người đại diện hợp pháp như định nghĩa tại Khoản 1.3 Điều này, mà không phụ thuộc vào việc Bên Cung Cấp Dữ Liệu – người đại diện hợp pháp đó – có trực tiếp sử dụng Dịch Vụ hay không.

1.12. “Sự Đồng Ý” là việc thể hiện rõ ràng, tự nguyện, khẳng định việc Chủ Thể Dữ Liệu cho phép Drip Hydration thực hiện việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân. Sự Đồng Ý của Chủ Thể Dữ Liệu có thể được thể hiện bằng văn bản, lời nói, đánh dấu vào ô đồng ý, cú pháp đồng ý qua tin nhắn, chọn các thiết lập kỹ thuật đồng ý hoặc qua một hành động khác phù hợp với quy định pháp luật thể hiện được sự đồng ý này. 

Để làm rõ, hiện tại Drip Hydration ghi nhận Sự Đồng Ý của Khách Hàng bằng các hình thức sau đây:

a) Nếu Khách Hàng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trên các hệ thống trực tuyến của Drip Hydration và tích chọn vào ô đồng ý cung cấp thông tin, hệ thống sẽ tự động gửi cho Khách Hàng 01 email xác nhận các nội dung thuộc Dữ Liệu Cá Nhân mà Khách Hàng đã đồng ý cho phép Drip Hydration thu thập và xử lý. 

b) Nếu Khách Hàng đã hoặc sẽ cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho Drip Hydration thông qua các kênh khác không thuộc kênh thu thập thông tin trực tuyến của Drip Hydration, thì Drip Hydration sẽ ghi nhận Sự Đồng Ý của Khách Hàng thông qua việc ký các văn bản xác nhận với Khách Hàng, hoặc gửi đến email của Khách Hàng một thông báo để yêu cầu Khách Hàng xác nhận đồng ý cho Drip Hydration thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. 

c) Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu Khách Hàng nhận được thông báo của Drip Hydration nhưng không thực hiện bất kỳ hành động nào theo yêu cầu của Drip Hydration để thể hiện Sự Đồng Ý, nhưng Khách Hàng vẫn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của Drip Hydration thì Drip Hydration sẽ xem đây là là hành vi thể hiện Sự Đồng Ý của Khách Hàng.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

2.1. Bên Cung Cấp Dữ Liệu có trách nhiệm đọc kỹ nội dung của Bản Điều Khoản này trước khi thể hiện Sự Đồng Ý. Việc Bên Cung Cấp Dữ Liệu thực hiện các hành động nhằm thể hiện Sự Đồng Ý sẽ xác nhận rằng Bên Cung Cấp Dữ Liệu đã đọc, hiểu và đồng ý hoàn toàn với những nội dung được ghi nhận trong Bản Điều Khoản này.

Trường hợp Bên Cung Cấp Dữ Liệu không thực hiện các hành động nhằm thể hiện Sự Đồng Ý, Drip Hydration sẽ có quyền:

a) Từ chối việc cung cấp Dịch Vụ, và/hoặc

b) Có quyền đơn phương chấm dứt các Dịch Vụ mà Drip Hydration đang cung cấp cho Bên Cung Cấp Dữ Liệu và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có), nếu Drip Hydration đánh giá rằng việc Bên Cung Cấp Dữ Liệu không thể hiện Sự Đồng Ý gây ra hoặc sẽ gây ra nguy cơ gây ra hành vi vi phạm pháp luật và/hoặc gây thiệt hại cho Drip Hydration.

2.2. Drip Hydration sẽ chỉ Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân trong phạm vi được Chủ Thể Dữ Liệu Cấp phép.

2.3. Drip Hydration có quyền tự mình sửa đổi, bổ sung hoăc thay thế Bản Điều Kiện này trong từng thời kỳ để đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của Drip Hydration. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Bảng Điều Kiện sẽ được Drip Hydration tự mình quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn như: thỏa thuận bằng giấy, thỏa thuận bằng phương thực điện tử, tin nhắn điện thoại và/hoặc các hình thức hợp pháp khác. Bên Cung Cấp Dữ Liệu có trách nhiệm thể hiện sự đồng ý rõ ràng, cụ thể theo yêu cầu của Drip Hydration tùy vào hình thức được quy định trong bản điều kiện đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

2.4. Bên Cung Cấp Dữ Liệu đồng ý rằng Bản Điều Kiện này được các Bên giao kết hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối, đồng thời nội dung của Bản Điều Khoản này là rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Mục đích của việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Drip Hydration thực hiện việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân nhằm các mục đích sau:

3.1. Đảm bảo việc cung cấp Dịch Vụ cho Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc Bên Cung Cấp Dữ Liệu.

3.2. Đảm bảo việc vận hành Dịch Vụ của chúng tôi theo đúng các tiêu chuẩn, quy định nội bộ đã được ban hành. Bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau:

a) Liên hệ xác nhận về Dịch Vụ khi Chủ Thể Dữ Liệu đăng ký sử dụng Dịch Vụ trên trang web hoặc ứng dụng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Drip Hydration nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng;

b) Xử lý các yêu cầu và/hoặc các giao dịch của Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc Bên Cung Cấp Dữ Liệu;

Cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến hoặc duy trì việc cung cấp Dịch Vụ cho Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc Bên Cung Cấp Dữ Liệu;

c) Cá nhân hóa trải nghiệm của Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc Bên Cung Cấp Dữ Liệu như sở thích, các dịch vụ yêu thích, thông tin quan tâm, đề xuất dịch vụ;

d) Gửi đến Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc Bên Cung Cấp Dữ Liệu các sản phẩm, dịch vụ mà Drip Hydration cung cấp phù hợp với nhu cầu hoặc sự quan tâm của Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc Bên Cung Cấp Dữ Liệu;

e) Điều tra hoặc phát hiện việc sử dụng trái phép, sử dụng phi pháp hoặc lạm dụng các dịch vụ, hệ thống hoặc tài liệu khác của Drip Hydration;

f) Thực hiện các hoạt động cần thiết khác để cung cấp Dịch Vụ và đảm bảo các hoạt động này tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. 

3.3. Nhằm phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo pháp luật chuyên ngành có liên quan đến hoạt động cung cấp Dịch Vụ của Drip Hydration.

3.4. Trong một số trường hợp có liên quan đến việc sử dụng một số Dịch Vụ cụ thể, và đối với các mục đích sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân không được đề cập ở trên và/hoặc cần sự đồng ý cụ thể của Chủ Thể Dữ Liệu, Drip Hydration sẽ yêu cầu Sự Đồng Ý của Chủ Thể Dữ Liệu về việc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân và Drip Hydration chỉ được thực hiện sau khi có sự cho phép này. 

Điều 4. Các loại Dữ Liệu Cá Nhân được Drip Hydration thu thập

Drip Hydration thu thập Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản và Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm của Chủ Thể Dữ Liệu, bao gồm các loại thông tin sau:

a) Thông tin định danh bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số chứng minh nhân dân/ định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, hình ảnh chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu; 

b) Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cư trú, địa chỉ liên lạc; 

c) Tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ IP, nhật ký truy cập, nhận dạng trực tuyến, nhận dạng thiết bị và vị trí Chủ Thể Dữ Liệu; 

d) Thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức nhận hàng và thanh toán giá trị sản phẩm, dịch vụ; 

e) Các thông tin cần thiết khác để Drip Hydration cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc để thực hiện quyền/nghĩa vụ theo thỏa thuận có liên quan theo quy định của pháp luật; 

f) Trong thời gian cung cấp dịch vụ cho bạn, Drip Hydration có thể thu thập và xử lý thêm các Dữ liệu Cá nhân khác về bạn, phụ thuộc vào sự đồng ý của bạn hoặc khi pháp luật có yêu cầu hoặc cho phép. 

Điều 5. Cách thức thu thập Dữ Liệu Cá Nhân

Drip Hydration thu thập Dữ Liệu cá nhân bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn như:

5.1. Dữ Liệu Cá Nhân do Bên Cung Cấp Dữ Liệu cung cấp

a) Bên Cung Cấp Dữ Liệu tự mình cung cấp cho Drip Hydration thông qua việc tự mình đăng ký, đăng nhập, tương tác qua các kênh tương tác của Drip Hydration, bao gồm nhưng không giới hạn như: website, các trang mạng xã hội.

b) Thông qua sự liên hệ bằng lời nói hoặc văn bản của Bên Cung Cấp Dữ Liệu với Drip Hydration và/hoặc các đại diện được ủy quyền của Drip Hydration.

c) Thông qua việc Bên Cung Cấp Dữ Liệu tham gia thực hiện các giao dịch, các cuộc thi, trò chơi, chương trình hoặc sự kiện…. do Drip Hydration tổ chức.

d) Trong trường hợp Bên Cung Cấp Dữ Liệu không phải là Chủ Thể Dữ Liệu thì Bên Cung Cấp Dữ Liệu phải đảm bảo rằng đã nhận được sự đồng ý và chấp nhận đầy đủ từ Chủ Thể Dữ Liệu theo quy định của pháp luật để có thể cung cấp thông tin cho Drip Hydration và cho phép Drip Hydration tiến hành Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân. 

5.2. Dữ Liệu Cá Nhân do Drip Hydration thu thập tự động

a) Drip Hydration có thể thu thập tự động Dữ Liệu Cá Nhân khi Chủ Thể Dữ Liệu (i) sử dụng các Dịch Vụ và/hoặc (ii) truy cập vào bất kỳ trang web, ứng dụng thuộc sở hữu/sử dụng hợp pháp của Drip Hydration và/hoặc (iii) sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên trang web hoặc ứng dụng. 

b) Việc Chủ Thể Dữ Liệu sử dụng/truy cập các Dịch Vụ, trang web, ứng dụng của Drip Hydration, thiết bị và trình duyệt của Chủ Thể Dữ Liệu có thể tự động tiết lộ một số thông tin nhất định có thể được xem như là Dữ Liệu Cá Nhân như sau: địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, định vị, các thông tin về hoạt động duyệt website của người dùng (Cookies), và các thông tin truyền thông kỹ thuật khác.  

c) Drip Hydration có thể tự thu thập Dữ Liệu Cá Nhân trong trường hợp các thông tin được xem là Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng mà bất kỳ ai cũng có quyền tiếp cận.

5.3. Dữ Liệu Cá Nhân mà Drip Hydration thu thập được từ việc các đối tác, thương nhân và các bên thứ ba là các bên có mối quan hệ hợp tác kinh doanh hợp pháp với Drip Hydration hoặc được phép cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu theo quy định của pháp luật (ví dụ tổ chức hoặc cá nhân là người đại diện hoặc đầu mối liên lạc của Chủ Thể Dữ Liệu; Bên Cung Cấp Dữ Liệu, cơ quan thực thi pháp luật).

5.4. Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập từ các nguồn hợp pháp khác, trong trường hợp này Drip Hydration đảm bảo rằng dữ liệu đó được cung cấp cho Drip Hydration phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 6. Rút lại Sự Đồng Ý, xóa, hạn chế và phản đối Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân 

6.1. Sau khi đã thực hiện hành động thể hiện Sự Đồng Ý với nội dung của Bản Điều Khoản này, Chủ Thể Dữ Liệu có thể rút lại, hạn chế và/hoặc chấm dứt và/hoặc xóa Sự Đồng Ý đối với một phần hoặc toàn bộ hoạt động Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân đã chấp nhận cho Drip Hydration thực hiện.

Drip Hydration sẽ thực hiện các biện pháp nhằm xóa/hạn chế/chấm dứt việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân theo đúng phạm vi mà Chủ Thể Dữ Liệu đã yêu cầu sau khi Chủ Thể Dữ Liệu thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục để khởi tạo một yêu cầu hợp lệ theo quy định tại Khoản 6.2 của Điều này.

6.2. Để rút lại Sự Đồng Ý, xóa, hạn chế và phản đối Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân có thể thực hiện thông quá một trong các cách thức như sau:

(i) Thông qua hình thức trực tuyến 

Nếu Khách Hàng trước đó đã thể hiện Sự Đồng Ý theo hình thức được quy định tại Điểm a Khoản 1.12 Điều 1 Bản Điều Khoản này, thì trong email thông báo mà Drip Hydration đã gửi đến Khách Hàng bên cạnh nội dung xác nhận việc Khách Hàng đã đồng ý sẽ có thêm kèm tính năng cho phép Khách Hàng chỉnh sửa/cập nhật/rút lại sự đồng ý đã cung cấp trước đó cho Drip Hydration. Sau mỗi lần Khách Hàng gửi chỉnh sửa/cập nhật/rút lại sự đồng ý thì lại Drip Hydration sẽ gửi lại 01 email xác nhận.

(ii) Thông qua hình thức gửi văn bản

Nếu Khách Hàng không thực hiện việc yêu cầu rút lại, hạn chế và/hoặc chấm dứt và/hoặc xóa Sự Đồng Ý theo hình thức nêu tại Điểm (i) Khoản 6.2 Điều 6 Bản Điều Khoản này, thì Khách Hàng có thể thực hiện bằng cách gửi văn bản đề nghị đến Drip Hydration theo đúng quy trình của Drip Hydration tại từng thời điểm, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

a) Được thực hiện với chính Chủ Thể Dữ Liệu. Drip Hydration không chấp nhận việc yêu cầu rút lại Sự Đồng Ý, xóa, hạn chế và phản đối Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân thông qua đại diện hay ủy quyền, trừ các trường hợp phải được thực hiện thông qua đại diện hay ủy quyền do pháp luật quy định.

b) Yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu không nhằm thực hiện những mục đích trái với quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không hạn gây tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

c) Chủ Thể Dữ Liệu đã hiểu rõ và đồng ý cam kết chịu trách nhiệm về mọi hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra do yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu.

d) Các điều kiện khác theo quy định của Drip Hydration tại từng thời điểm.

6.3. Drip Hydration và/hoặc Bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân có quyền từ chối thực hiện yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 6.2 Điều này.

6.4. Khi Chủ Thể Dữ Liệu rút lại Sự Đồng Ý, xóa, hạn chế và phản đối của mình đối với một phần hoặc toàn bộ việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của Chủ Thể Dữ Liệu, việc thực hiện theo yêu cầu có thể làm chất lượng Dịch Vụ mà Drip Hydration cung cấp cho Chủ Thể Dữ Liệu không đáp ứng đúng và đầy đủ tiêu chuẩn, chất lượng mà Drip Hydration cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn như, Dịch Vụ sẽ bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng. Trong từng trường hợp như vậy, Drip Hydration sẽ không chịu trách nhiệm với Chủ Thể Dữ Liệu cho dù bất kỳ tổn thất nào phát sinh.

6.5. Trong trường hợp Sự Đồng Ý của Chủ Thể Dữ Liệu là điều kiện tiên quyết để Drip Hydration cung cấp Dịch Vụ thì khi Chủ Thể Dữ Liệu rút lại Sự Đồng Ý, Drip Hydration có quyền đơn phương chấm dứt cung cấp Dịch Vụ mà không bị xem là vi phạm hợp đồng, thỏa thuận đã giao kết với Chủ Thể Dữ Liệu.

6.6. Việc Chủ Thể Dữ Liệu rút lại, hạn chế và/hoặc chấm dứt và/hoặc xóa Sự Đồng Ý đối với việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân không làm ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của việc Drip Hydration 

Điều 7. Quyền yêu cầu cung cấp và chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân

7.1. Chủ Thể Dữ Liệu có quyền yêu cầu Drip Hydration cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của mình mà Drip Hydration đã thực hiện việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.

7.2. Chủ Thể Dữ Liệu có quyền yêu cầu Drip Hydration chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình đã được Drip Hydration Xử Lý Dữ Liệu theo quy định tại Điều 6 Bản Điều Khoản này.

7.3. Drip Hydration trong thời hạn từ 01-02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân từ Chủ Thể Dữ Liệu sẽ tiến hành chỉnh sửa dữ liệu và sẽ thông báo cho Chủ Thể Dữ Liệu sau khi đã hoàn thành việc chỉnh sửa dữ liệu.

Điều 8. Nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu

8.1. Chủ Thể Dữ Liệu có trách nhiệm tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trước sự tiếp cận thông tin về Dữ Liệu Cá Nhân khi dùng chung Dịch Vụ với nhiều người. 

8.2. Khi Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Drip Hydration xử lý theo Bản Điều Kiện này, Chủ Thể Dữ Liệu có trách nhiệm: (i) đảm bảo tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân được cung cấp; (ii) kịp thời thông báo cho Drip Hydration về bất kỳ thay đổi nào về Dữ liệu Cá nhân đã được cung cấp; và (iii) tuân thủ tất cả các yêu cầu áp dụng đối với việc bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân theo quy định pháp luật. 

8.3. Drip Hydration có thể Xử lý Dữ liệu Cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu để liên lạc với Chủ Thể Dữ Liệu, chủ yếu qua email và đôi khi qua điện thoại, để chia sẻ với Chủ Thể Dữ Liệu các thông tin liên quan đến sản phẩm và Dịch Vụ của Drip Hydration mà Chủ Thể Dữ Liệu có thể quan tâm. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu không muốn nhận những thông tin này từ Drip Hydration, Chủ Thể Dữ Liệu có thể từ chối bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với nhân viên phụ trách chăm sóc khách hàng, hoặc chọn hủy đăng ký nhận những email này. Sau khi Chủ Thể Dữ Liệu chọn hủy đăng ký, Drip Hydration sẽ không gửi thêm email quảng cáo cho Chủ Thể Dữ Liệu, nhưng Drip Hydration có thể tiếp tục liên lạc với Chủ Thể Dữ Liệu trong phạm vi cần thiết để có thể cung cấp các Dịch Vụ mà Chủ Thể Dữ Liệu yêu cầu. 

Chủ Thể Dữ Liệu đảm bảo không đưa thông tin chi tết về việc thanh toán với bất kỳ bên thứ ba nào khác bằng bất kỳ hình thức nào, Drip Hydration sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất của Chủ Thể Dữ Liệu có thể gánh chịu trong việc trao đổi các thông tin này cho bên thứ ba.

Điều 9. Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và Thời gian xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

9.1. Bên Cung Cấp Dữ Liệu đồng ý ủy quyền vô điều kiện và không hủy ngang để Drip Hydration thay mặt Bên Cung Cấp Dữ Liệu thực hiện các thủ tục cần thiết (nếu có) trong trường hợp Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân thông qua Bên Xử Lý Dữ Liệu, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký giấy tờ, gửi thông báo xác nhận việc Bên Cung Cấp Dữ Liệu đồng ý cho phép Xử Lý Dữ Liệu tới Bên Xử Lý Dữ Liệu.

9.2. Drip Hydration và/hoặc Bên Xử Lý Dữ liệu có quyền Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân trong trường hợp không cần phải có sự cho phép của Chủ Thể Dữ Liệu theo đúng với quy định của pháp luật.

9.3 Tùy thuộc từng hoạt động cụ thể, Dữ Liệu Cá Nhân có thể được Drip Hydration xử lý ngay sau khi được cung cấp, thu thập và kết thúc khi hoàn thành việc xử lý phù hợp với mục đích thực hiện hoặc cho đến khi Chủ Thể Dữ Liệu có yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp.

Điều 10. Thời gian lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân

Drip Hydration thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu chỉ được xử lý trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được quy định trong Bản Điều Khoản này (bao gồm để Drip Hydration có thể cung cấp Dịch Vụ theo yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu) hoặc theo yêu cầu của pháp luật, tùy thuộc vào thời gian nào lâu hơn. 

Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu do Drip Hydration lưu trữ sẽ được bảo mật. Drip Hydration sẽ áp dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Drip Hydration có thể lưu trữ Dữ liệu Cá nhân tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài. 

Điều 11. Chuyển Dữ liệu Cá nhân ra nước ngoài 

Nhằm thực hiện các mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân như thỏa thuận với Người Dùng tại Bản Điều Khoản này và các thỏa thuận khác đã xác lập với Chủ Thể Dữ Liệu, Drip Hydration có thể cần chia sẻ, chuyển Dữ liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu ra nước ngoài, phù hợp với quy định của Drip Hydration và quy định của pháp luật.

Điều 12. Thông tin liên hệ

Nếu Chủ Thể Dữ Liệu có bất kỳ thắc mắc nào về Bản Điều Kiện này, vui lòng liên hệ thông tin sau:

  • Hotline: 0982506666
  • Email: cskh@driphydration.vn
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 3T tại địa chỉ: Số 105, phố Trần Quốc Hoàn, tổ 02, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

86

Bài viết hữu ích?

Bài viết hữu ích?

xem thêm

86

Bài viết hữu ích?